SLOVO ÚVODEM
 
Myšlenkou vybudovat radonovou naučnou stezku jsme se začali zabývat v polovině roku 2009. Od prvního okamžiku nám bylo zřejmé, že tato stezka nemůže být situována nikam jinam než do Jáchymova. Města, které je s přírodní radioaktivitou i se samotným radonem spojováno již více než 100 let. Vždyť právě v odvalech z jáchymovských dolů objevila Marie Curie Sklodowská v roce 1898 radioaktivní prvky rádium a polonium. A v roce 1906 vznikají v Jáchymově první radonové lázně na světě. Jistě proto nepřekvapí, že i první měření radonu v obytných domech a první pokusy o jejich ozdravení se uskutečnily také zde.
 
Cílem autorů bylo vytvořit důstojné informační tabule, které by se pokorně hlásily k jáchymovskému odkazu, ale zároveň dostatečně zřetelně upozorňovaly na skutečnost, že radon v domech je druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Jsme si vědomi, že ne všechny stavební zásahy realizované v Jáchymově v minulých letech v rámci protiradonových úprav byly šťastné a rozumné. Doufáme proto, že nejen v návštěvnících Jáchymova, ale i v jeho obyvatelích probudí naučná stezka nový zájem o radon a možnosti ochrany staveb proti němu. Vždyť v současné době není jediný důvod, aby v jakémkoliv domě byly koncentrace radonu vyšší než je směrná hodnota.
 
Příjemnou cestu a mnoho inspirujících podnětů na trase stezky přejí její autoři:

Martin Jiránek

Absolvent stavební fakulty ČVUT v Praze, oboru pozemní stavby. Dlouhodobě se věnuje výzkumu, vývoji a ověřování nových typů protiradonových opatření a studiu jejich funkční spolehlivosti a účinnosti. Je autorem řady publikací z oblasti ochrany staveb proti radonu.

 

Kateřina Rovenská

Absoloventka FJFI ČVUTv Praze, zaměření Dozimetrie a Aplikace ionizujícího záření. V současné době pracuje ve Státním ústavu radiační ochrany, kde je členem radonové expertní skupiny.  

 

PODĚKOVÁNÍ 

Autoři děkují všem, kteří se s nimi podělili o své zkušenosti a přispěli mnohými náměty a radami k výsledné podobě a obsahu jednotlivých tabulí naučné stezky. Zvláštní poděkování patří pracovníkům Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Státního ústavu radiační ochrany, jejichž připomínky a doporučení byly pro nás velmi cenné a bez jejichž pomoci by stezka nemohla vzniknout.